"Ładowanie..."

Park Zielonej Energii

Park Zielonej Energii to ekologiczna, nowoczesna, bezpieczna, zgodna z najwyższymi standardami europejskimi inwestycja, która jest niezbędnym elementem systemu gospodarowania odpadami w Gliwicach. Dzięki niej będzie możliwe pełne odzyskanie termiczne energii z odpadów komunalnych, ograniczenie zużycia węgla, obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska oraz stabilizacja cen produkowanego ciepła.

Innowacyjność

Ochrona zasobów naturalnych

Bezpieczeństwo

CEL PROJEKTU

Korzyści

Czystsze powietrze w mieście: działalność inwestycji przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza poprzez zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery;

Dodatkowa energia elektryczna i ciepło dla mieszkańców: z frakcji energetycznej odpadów będzie produkowana energia elektryczna i ciepło na potrzeby mieszkańców;

Zachowanie nieodnawialnych źródeł energii: nastąpi ograniczenie zużycia paliw kopalnych;

Oszczędność wody: inwestycja przyczyni się do ograniczenie zużycia wody o 49% w skali roku;

Nieuciążliwa utylizacja odpadów: nastąpi utylizacja pre-RDF, rozdrobnionej frakcji palnej odpadów wielkogabarytowych oraz osadów pościekowych.

Zobacz więcej korzyści
136 000 MWh
Roczna ilość ciepła produkowanego w Parku Zielonej Energii
50 m
Wysokość komina Parku Zielonej Energii, który będzie najwyższym punktem widokowym w Gliwicach
31 000 ton
Roczne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery
Innowacyjność

Budowa magazynu ciepła połączonego z farmą solarną

Ekologia

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery

Bezpieczeństwo

Nowoczesna inwestycja bezpieczna dla ludzi i środowiska

Normy środowiskowe

Zgodność z restrykcyjnymi przepisami środowiskowymi - polskimi i europejskimi

Blog

Aktualności

Najnowsze wiadomości i postępach prac na budowie obiektu i dalszych planach inwestycyjnych.

Zobacz więcej

Pytania i odpowiedzi

Przedsięwzięcie należy do zadań proekologicznych, ponieważ funkcjonowanie Parku Zielonej Energii ma na celu ograniczenie spalania paliw kopalnych (węgla kamiennego) oraz zagospodarowanie dużej ilości paliw alternatywnych, powstających w instalacjach komunalnych i osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków. Zaawansowane rozwiązania technologiczne oraz wysokie standardy środowiskowe, określone w przepisach wykluczają jakąkolwiek możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko.

PEC-Gliwice oraz planowany obiekt są oddalone od granicy z Czechami o około 43 km, czyli znajdują się w dużej odległości od granicy państwa. PZE nie będzie zatem źródłem oddziaływań transgranicznych.

Technologia stosowana w Parku Zielonej Energii nie stwarza zagrożenia wystąpienia nagłej, niebezpiecznej dla otoczenia katastrofy ekologicznej. Niesprawność któregokolwiek elementu instalacji, mogącego rzutować na zwiększenie emisji do otoczenia (np. niesprawność systemu oczyszczania spalin czy też awarii w systemie pomiarowym) wywoła automatyczne zatrzymanie kotła do czasu usunięcia awarii.

Projektowana instalacja będzie wymagała stosowania nowych rodzajów substancji czy paliw, ale ze względu na ich niski stopień zagrożeń i niewielkie ilości magazynowania nie będą one wpływać na zaliczenie Parku Zielonej Energii do zakładów zwiększonego lub dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

PEC-Gliwice w ramach inwestycji zrealizuje szereg zabezpieczeń przeciwpożarowych. Teren instalacji zostanie wyposażony w system przeciwpożarowej z hydrantami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Obiekty zostaną wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Dla projektowanej instalacji zostanie opracowany operat przeciwpożarowy i instrukcja bezpieczeństwa ppoż.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę kilkunastu budynków i obiektów budowalnych bloku kogeneracyjnego, w tym przede wszystkim budynku kotłowni i maszynowni, hali odbioru odpadów paleniskowych, hali rozładowczej paliwa, magazynu paliwa, a także zbiorników do magazynowania substancji sypkich, instalacji oczyszczania spalin i układu odzysku ciepła i komina. Budowana będzie również infrastruktura łącząca poszczególne obiekty. Projekt budowalny zostanie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego oraz normami europejskimi i polskimi, w tym z uwzględnieniem obliczeń wytrzymałościowych dla planowanych do zastosowania materiałów konstrukcyjnych. Realizacja przedsięwzięcia nie jest związana z ryzykiem wystąpienia katastrofy naturalnej (m.in. związanej z pożarem lasów, powodzi, osuwisk, szkód górniczych) lub budowlanej. Na etapie planowania przedsięwzięcia wzięto pod uwagę jego odporność na występowanie zdarzeń ekstremalnych, będących skutkiem zmian klimatu dla wszystkich etapów przedsięwzięcia (realizacja, eksploatacja i likwidacja). Inwestycja została przeanalizowana pod kątem łagodzenia zmian klimatu.

Przeprowadzone obliczenia wykazały, że praca wszystkich istniejących i projektowanych urządzeń w PEC-Gliwice nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku i mieszkańcy nie będą narażeni na hałas w związku z powstaniem i bieżącym funkcjonowaniem Parku Zielonej Energii.

Misją Parku Zielonej Energii jest spełnianie najwyższych standardów dbałości o ekologię i środowisko, czego dowodem są: osiągalne bardzo niskie emisje do atmosfery, ograniczenie zużycia wody do produkcji energii elektrycznej i ciepła w stosunku o bieżącej produkcji PEC-Gliwice oraz retencja wody. Proces budowy inwestycji nie wpłynie na komfort życia mieszkańców. Nie wymaga ona specjalnego przygotowania gruntu pod budowę instalacji. Prace budowlane będą prowadzone wyłącznie w dni robocze w godzinach od 6:00 do 16:00. Po uruchomieniu obiektu samochody dostawcze mają dostarczać paliwo trasami szybkiego ruchu, bez wjeżdżania do centrum miasta. Każda tego typu instalacja musi być neutralna zapachowo dla mieszkańców. Rozwiązaniem są stosowne wentylatory wyciągowe, które właściwie zabezpieczają przez ekspozycją jakichkolwiek zapachów, jakie mogłyby się pojawić na terenie Parku Zielonej Energii.

Inwestor

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - GLIWICE Spółka z o.o.