"Ładowanie..."
 • Czystsze powietrze w mieście: działalność Parku Zielonej Energii przyczyni się do  ograniczenia zanieczyszczenia powietrza poprzez zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery- przede wszystkim dwutlenku węgla (CO2), dwutlenku siarki (SOx), mieszaniny tlenków i dwutlenków azotu ( NOx ) oraz pyłu (PM).
 • Dodatkowa energia elektryczna i ciepło dla mieszkańców: z frakcji energetycznej odpadów będzie produkowana energia elektryczna i ciepło. Produkcja ciepła wyniesie do 136 tys. MWh, z czego całość zostanie przeznaczona na potrzeby mieszkańców Gliwic. Produkcja energii elektrycznej wyniesie 22 tys. MWh rocznie, z czego 7,5 tys. MWh zostanie oddane do sieci elektroenergetycznej Gliwic. Będzie nią można zasilać np. miejskie autobusy elektryczne;
 • Zachowanie nieodnawialnych źródeł energii: nastąpi ograniczenie zużycia paliw kopalnych. Funkcjonowanie Parku Zielonej Energii spowoduje zmniejszenie zużycia węgla kamiennego 25 tys. ton w skali roku. Węgiel kamienny jest pierwotnym i nieodnawialnym źródłem energii;
 • Oszczędność wody: Park Zielonej Energii przyczyni się do ograniczenie zużycia wody w skali roku. Zużycie wody przez PEC-Gliwice po wybudowaniu nowoczesnego bloku będzie mniejsze o ponad 32 tys. m3, czyli o ponad 49% w stosunku do stanu obecnego.
 • Nieuciążliwa utylizacja odpadów: dzięki Parkowi Zielonej Energii nastąpi utylizacja pre-RDF (30 tys. ton w skali roku), rozdrobnionej frakcji palnej odpadów wielkogabarytowych (10 tys. ton w skali roku) oraz osadów pościekowych (do 5 tys. ton w skali roku). Odpadów tych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie można składować.
 • funkcjonowanie inwestycji spowoduje zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych  w tym dwutlenku węgla (CO2) oraz Emisja CO2 będzie mniejsze o ponad 31 tys. ton, czyli o 13% w stosunku do stanu obecnego. Aktualna emisja dwutlenku węgla w zależności od produkcji ciepła dochodzi do 230 tys. ton, a wraz z powstaniem instalacji będzie wynosić nieco ponad 198 tys. ton;

INNOWACYJOŚĆ

Park Zielonej Energii jako jedyny obiekt odzysku energii z odpadów w Polsce zostanie wyposażony w układ akumulacji, składający się z magazynu ciepła i farmy solarnej o mocy do 13,5 MWt. Dzięki magazynowi nadmiar wyprodukowanego ciepła będzie magazynowany i wykorzystywany w okresie potrzebnym dla mieszkańców Gliwic. Dzięki farmie słonecznej możliwe będzie zastąpienie węgla kamiennego przez odnawialną energię słoneczną, która ma status czystej i zeroemisyjnej. Farmy solarnej o takiej mocy zabudowanej do pracy hybrydowej, jak również wspomagania procesu produkcji ciepła nie ma w Polsce w żadnym obiekcie ciepłowniczym.

źródło: Archiwum PEC – Gliwice

EKOLOGIA

Przedsięwzięcie należy do zadań proekologicznych, ponieważ funkcjonowanie Parku Zielonej Energii ma na celu ograniczenie spalania paliw kopalnych (węgla kamiennego) oraz zagospodarowanie dużej ilości paliw alternatywnych, powstających w instalacjach komunalnych i osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków. Zaawansowane rozwiązania technologiczne oraz wysokie standardy środowiskowe, określone w przepisach wykluczają jakąkolwiek możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko.

BEZPIECZEŃSTWO

Park Zielonej Energii będzie ekologiczną, nowoczesną inwestycją, bezpieczną dla ludzi i środowiska. Powstałe w obiekcie spaliny będą bezpieczne, ponieważ zostaną wcześniej oczyszczone. Możliwość taką zapewni wysokowydajna instalacja odazotowania spalin (SNCR) i układ oczyszczania spalin (FGC). Blok kondensacyjny zapewni schłodzenie spalin, które w momencie wyjścia do atmosfery będą osiągać temperaturę 30st. C i będą parą wodną.

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Inwestycja będzie miała neutralny wpływ naróżnorodność biologiczną, rośliny, zwierzęta, siedliska przyrodnicze i inne formy ochrony przyrody. Nie będzie także ingerować w klimat, krajobraz – zarówno naturalny, jak i kulturowy. Przedsięwzięcie będzie spełniać wszelkie normy emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych określonych przepisami ochrony środowiska.

NORMY ŚRODOWISKOWE

Inwestycja będzie spełniać restrykcyjne przepisy środowiskowe – polskie i europejskie.  Wśród nich m.in.:

 • rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1860);
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87);
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475);
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 779);
 • Decyzja wykonawcza Komisji Unii Europejskiej 2017/1442 z 31 lipca 2017 r. wprowadzająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik BAT w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania paliw zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE;

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do spalania odpadów.