Poniżej zostaną zaprezentowane najczęstsze mity dotyczące termicznego odzysku energii  z odpadów wraz z podaniem faktycznych informacji.

MIT: Zakład termicznego odzysku energii z odpadów ma negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi

FAKT: Inwestycja będzie miała neutralny wpływ na różnorodność biologiczną, rośliny, zwierzęta, siedliska przyrodnicze i inne formy ochrony przyrody. Nie będzie także ingerować w klimat, krajobraz – zarówno naturalny, jak i kulturowy. Przedsięwzięcie będzie spełniać wszelkie normy emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych określonych przepisami ochrony środowiska, a wykorzystanie nowoczesnego kotła rusztowego zapewni o wiele mniejszą ilość szkodliwych substancji przedostających się do atmosfery niż miałoby to miejsce w przypadku klasycznej spalarni śmieci.

MIT: Miasto chce zaniechać segregacji odpadów i ograniczyć się wyłącznie do ich spalania

FAKT: Instalacja termicznego przekształcania odpadów jest w pełni komplementarna z systemem selektywnej zbiórki odpadów, która w dalszym ciągu będzie promowana wśród mieszkańców Gliwic.  Do Parku Zielonej Energii trafiać będą tylko odpady nienadające się do recyklingu, których nie można już w żaden sposób wykorzystać.

MIT: Zakład termicznego odzysku energii z odpadów to po prostu spalarnia

FAKT: Używanie zmiennie określeń spalarnia i zakład termicznego odzysku energii z odpadów jest błędem. Klasyczne spalarnie wykorzystują energię do spalania odpadów zmieszanych, niepoddanych wcześniejszej segregacji, a odzysk energii w takich obiektach jest ograniczony. Nowoczesna inwestycja Parku Zielonej Energii z kotłem wielopaliwowym będzie zakładem zagospodarowującym odpady komunalne po wstępnej segregacji, przygotowana do  najpełniejszego jak to tylko możliwe technicznie odzysku energii z procesu.  Jego celem jest nie tylko pozbycie się odpadów, ale także, w ramach tego samego procesu, wytworzenie ciepła i energii elektrycznej z pełnym odzyskiem energii z odpadów. Działania te będę prowadzone z zachowaniem najostrzejszych norm ochrony środowiska i z wykorzystaniem najnowocześniejszych dostępnych technologii. Uboczne produkty spalania (żużle i popioły) będą maksymalnie zagospodarowane lub unieszkodliwiane.

MIT: Zamiast spalać odpady, można poddać je recyklingowi i wtórnemu odzyskowi, ich spalanie powoduje marnowanie zasobów

FAKT: Instalacje wykorzystują odpady, z którymi nic się już nie da zrobić, a których dodatkowo nie można składować. W instalacji będą wykorzystywane wyłącznie odpady nie nadające się do recyklingu. Obecnie odpady te można wywozić do innych instalacji na terenie kraju, stanowią bowiem wartościową frakcję energetyczną. Odpady energetyczne to również: zużyte środki higieniczne, siatki foliowe, czy folie po produktach codziennego użytku.

MIT: Nie ma możliwości w pełni wykorzystać pozyskanej energii elektrycznej i ciepła

FAKT: Park Zielonej Energiijako jedyny obiekt w Polsce zajmujący się odzyskiem energii z odpadów będzie wyposażony w układ akumulacji składający się z magazynu ciepła, dzięki czemu nadmiar wytworzonego ciepła będzie można magazynować i wykorzystać w innym czasie. Planowane do zastosowania nowoczesne rozwiązania spowodują bardzo wysoką efektywność energetyczną projektowanego bloku jednocześnie uniezależniając produkcję energii elektrycznej od produkcji ciepła.

MIT: Zakład termicznego odzysku  energii z odpadów jest uciążliwy dla otoczenia i śmierdzi

FAKT: Instalacja nie pracuje na zmieszanych odpadach komunalnych jak klasycznie spalarnie tylko segregowanych będzie bezwonna, ponieważ odpady będą magazynowane w specjalnie skonstruowanym bunkrze, a dodatkowo wykorzystującym system zasysania powietrza
i przetrzymywane w nim tylko kilka dni (maksymalnie 5 dni). Nie są to także resztki jedzenia, które ulegają rozkładowi. Dodatkowo, instalacja pracuje na podciśnieniu, co uniemożliwia wyprowadzenie jakichkolwiek zapachów poza granice budynków produkcyjnych. Powietrze zasysane z przestrzeni produkcyjnych będzie kierowane do kotła rusztowego do spalenia.

MIT: W sąsiedztwie inwestycji będą insekty, robaki i gryzonie

FAKT: Instalacja nie będzie przeznaczona do termicznego odzysku energii resztek jedzenia czy odpadów spożywczych.

MIT: Powstanie inwestycji nie przyniesie żadnych wymiernych korzyści dla mieszkańców

FAKT: Powstanie Parku Zielonej Energii wiąże się z licznymi korzyściami dla mieszkańców. Z odpadów będzie produkowana między innymi energia elektryczna i ciepło, odpady zostaną zagospodarowane w sposób nieuciążliwy, nastąpi ograniczenie zużycia paliw kopalnych, nastąpi zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery i ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, nastąpi ograniczenie zużycia wody oraz powstaną nowe miejsca pracy.

Źródło: Opracowanie PEC- Gliwice Sp. z o. o.