W Parku Zielonej Energii będą wykorzystywane paliwa alternatywne stanowiące głownie pre-RDF kwalifikowane do grupy 19 12 w ilości do 30 tys. ton na rok.

RDF(z jęz. ang.Refuse Derived Fuel) ipre-RDF to paliwa alternatywne, frakcje energetyczne pochodzące z odpadów komunalnych. To odpowiednio przygotowane materiały o dużej wartości opałowej (wysokokaloryczne), które uzyskuje się w procesie segregacji odpadów komunalnych, których nie można poddać dalszemu recyklingowi, a zgodnie z obowiązującym prawem nie można ich składować. Paliwo alternatywne to paliwo  wytworzone z odpadów innych niż niebezpieczne, wykorzystywane jako źródło energii w procesach spalania lub spalania odpadów.

Dla zwiększenia wartości opałowej (kalorycznej) paliwa alternatywne RDF może zawierać niewielkie ilości materiałów przemysłowych, dlatego paliwo to często wykorzystuje się w procesach spalania np. w cementowniach. Z tego względu w Parku Zielonej Energii będzie wykorzystywane głównie paliwo pre-RDF, które nie posiada w swoim składzie odpadów przemysłowych, a jedynie komunalne. Jest też paliwem nierozdrobnionym i mniej kalorycznym w stosunku do typowego RDF-u, a więc łatwiejszym w pozyskaniu. Wysokorozdrobnione paliwo RDF jest wysokowyselekcjonowanym i wysokokalorycznym paliwem, a proces przetworzenia i rozdrobnienia wymaga wykorzystania energii elektrycznej, co w przypadku zastosowania nierozdrobnionego pre-RDF nie jest konieczne. Co więcej, paliwo pre-RDF zostało wybrane także ze względu na zasobność Śląskiego Centrum Recyklingu w Gliwicach, które nim dysponuje.

Najczęściej wykorzystywanymi surowcami do produkcji pre-RDF są m.in. zanieczyszczony papier, mokry papier, tekstylia, drewno, śladowe ilości gumy, środki higieniczne itp.

Paliwo alternatywne jest wykorzystywane jako źródło energii w procesach spalania. Odpady resztkowe  w wyniku  termicznego odzysku energii w nich zawartej i zastosowaniu wyrafinowanych metod oczyszczania spalin są bezpieczne dla środowiska i nie powodują przekroczenia poziomów emisji określonych prawem (rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów).

Traktowanie frakcji energetycznej odpadów jako paliwa powoduje ponowne ich wykorzystanie i wpisuje się w zrównoważony rozwój, tzw. ekorozwój i ochronę środowiska.