"Ładowanie..."

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.), zwanego dalej Rozporządzeniem Rodo informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PEC – Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Królewskiej Tamy 135, nr KRS 0000061254, Nr NIP 631-01-00-822, Nr Regon  272857793, e-mail: office@pec.gliwice.pl, tel. 32 3350 105, fax 32 3350107 (zwany dalej Administratorem lub Spółką).

2. Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem e-mail: iodo@pec.gliwice.pl

3. Pani/Pana dane osobowe związane z przetwarzane będą:

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rodo w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, tj. w celu zawarcia i wykonania m.in.:

umów o przyłączenie do sieci ciepłowniczej,

umów sprzedaży ciepła,

umów oświadczenie usług drogą elektroniczną, w tym:

ile o to Pani/Pan wystąpi – w celu świadczenia usług w ramach serwisu eBOK,

ile Pani/Pan o to wystąpi – w celu wystawiania, udostępniania i przesyłania faktur elektronicznych (e-faktur),

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) (tj. w oparciu o obowiązek prawny ciążący na administratorze) w celu przestrzegania przez Spółkę przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, o rachunkowości oraz przepisów prawa energetycznego i rozporządzeń wykonawczych (aktualnie np. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych).

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rodo (tj. w oparciu o prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora) w celu:

marketingu produktów lub usług własnych,

organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych (wyłącznie w odniesieniu do produktów i usług własnych Spółki),

dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,

prowadzenia analiz jakości produktów i świadczonych usług Spółki;

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. na podstawie odrębnej zgody) w celu:

użycia poczty elektronicznej (e-mail) w procesie reklamacyjnym, w tym w celu potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na reklamację, chyba, że przepis prawa lub umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, która dotyczy serwisu BOK i e-faktur nie wymaga w tym przypadku Pani/Pana zgody,

analiz korzystania z usług administratora lub rozwoju świadczonych usług,

marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z administratorem.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:

podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółki (na podstawie umowy ze Spółką i zgodnie z poleceniami Spółki), w tym podmioty

obsługujące systemy informatyczne Spółki lub udostępniające Spółce narzędzia informatyczne,

obsługujące Spółkę i świadczące usługi dla Spółki np. podmioty prowadzące działalność pocztową, płatniczą, bankową, ubezpieczeniową, doradczą, księgową i prawną.

podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np. organy ścigania dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

5.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora – przez okres obowiązywania umowy (obowiązku), a po jego upływie przez okres niezbędny do:

obsługi reklamacji i innych usług związanych z obsługą klienta,

zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących administratorowi,

wypełnienia obowiązku prawnego administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego – do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych:

imię, nazwisko, dane umożliwiające kontakt (w tym adres, Nr PESEL, nr telefonu), jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy o przyłączenie i/lub sprzedaży ciepła ze Spółką. W szczególności podanie numeru telefonu jest konieczne do udzielenia przez Spółkę w określonym przepisami terminie i formie:

na żądanie odbiorców informacji telefonicznych o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła,

odpowiedzi na reklamację złożoną przez odbiorców, dotyczącą niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy w przypadku odpowiedzi telefonicznych na interwencje i skargi składane przez telefon lub informacji o przewidywanym terminie udzielenia pisemnego wyjaśnienia,

w przypadku korzystania z serwisu eBOK i e-faktur podanie także innych danych ściśle określonych w umowie (jak adres poczty elektronicznej), jest konieczne do zawarcia ze Spółką i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, która dotyczy serwisu BOK i e-faktur.

Jest Pan/Pani zobowiązana do podania tych danych, przy czym konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i/lub wykonania umowy lub wypełnienia Spółce obowiązku prawnego.

Dodatkowo możemy prosić Panią/Pana o podanie w trybie dobrowolnej zgody danych opcjonalnych. Ich nie podanie spowoduje, że sama umowa zostanie zawarta i będzie wykonywana, jednak niektóre sposoby lub warunki zawarcia albo wykonania umowy nie będą zrealizowane.

11.  Spółka nie zastosuje wobec Pana/Pani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

12. Podane informację oznaczają zrealizowanie przez Administratora obowiązek prawnego i nie wymagają z Pani/Pana strony żadnego działania.