Konkurs 

Drodzy mieszkańcy Gliwic i wszyscy zainteresowani nową inwestycją PEC-Gliwice,

Zapraszamy do udziału w konkursie na naszym Facebooku, który polega na rozwiązaniu krótkiego quizu z wiedzy o Parku Zielonej Energii. Za udzielenie 3 poprawnych odpowiedzi pięć pierwszych osób otrzyma nagrodę w postaci pakietu: koszulka, eko-miś i długopis.  

Odpowiedzi na pytania dot. Parku Zielonej Energii możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej Na Państwa odpowiedzi czekamy do 31 stycznia 2022, godz. 15:00, wówczas ogłosimy rozstrzygnięcie konkursu na naszym profilu.  

Odpowiedzi na pytania konkursowe prosimy zamieszczać w komentarzach pod postem konkursowym.  

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby pełnoletnie.  

Podpowiadamy, że tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa!  

Zapraszamy do udziału na Facebooku!  

Regulamin konkursu poniżej.  

Regulamin konkursu „Quiz Parku Zielonej Energii” 

PEC-Gliwice 

Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem konkursu jest firma PEC-Gliwice z siedzibą przy ul. Królewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice, NIP: 631-01-00-822 
 1. Fundatorem nagrody jest Organizator. 
 1. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu. 

Warunki uczestnictwa 

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. 
 1. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook. 
 1. Konkurs trwa od 27 stycznia do 31 stycznia 2022 godz. 15:00. 
 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w komentarzu pod postem konkursowym.  
 1. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem www.facebook.com/Park-Zielonej-Energii-107390208371063 

Zadanie konkursowe 

 1. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzeniu na pytania zawarte w treści posta konkursowego.
 1. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi. 
 1. W konkursie zostanie wyłonionych pięciu zwycięzców. 
 1. Pierwszych pięciu autorów komentarzy pod postem z poprawnymi odpowiedziami na pytania konkursowe organizator uzna za zwycięzców.   
 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody w komentarzu organizatora pod postem konkursowym.   
 1. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach. 
 1. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie. 

Nagroda 

16. Nagrodą w konkursie jest zestaw składający się z pluszowej zabawki, koszulki i długopisu z logotypem Parku Zielonej Energii.  

 1. Nagrodę można odebrać w siedzibie PEC Gliwice. Adres: ul. Królewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice lub nagroda zostanie wysłana po przekazaniu przez zwycięzcę adresu do wysyłki. 
 1. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 20 marca 2022. 
 1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie jego imienia i nazwiska w przypadku zwycięstwa. 
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada. 
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody. 
 1. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na 

wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

Reklamacje 

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: (office@pec.gliwice.pl). 
 1. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji.  
 1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. 

Obowiązek informacyjny 

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest PEC Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: (iodo@pec.gliwice.pl). 
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku (nazwa fanpage’a). 
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. 
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu. 
 1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które uczestniczą w realizacji umowy, np. firmy kurierskie. 
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu. 

Postanowienia ogólne 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 

34. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora. 

35. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage (nazwa fanpage’a). 

36. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.