15 grudnia o godzinie 9:00 rozpoczęły się testy rozruchowe nowoczesnej oczyszczalni ścieków na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Jest to pierwsza instalacja, która powstała z myślą o wspieraniu działania Parku Zielonej Energii, a jej oddanie do użytku zaplanowano na koniec 2022 roku.

Nowa instalacja jest efektem modernizacji oczyszczalni ścieków przemysłowych, działającej wcześniej na terenie PEC. Prace rozpoczęto w 2020 roku, z uwagi na przestarzałość i niską wydajność technologii stosowanych w działającej ówcześnie oczyszczalni, które niosły ryzyko niemożliwości osiągnięcia w przyszłości zakładanych prawnie norm oczyszczenia ścieków.

Działanie zmodernizowanej oczyszczalni będzie polegało na wykorzystaniu szeregu procesów chemicznych i fizycznych do redukcji w ściekach zawiesiny, metali ciężkich, siarczanów oraz regulacji odczynu pH ścieków. Będą należeć do nich między innymi:

  • korekta pH ścieków surowych,
  • strąceniowa redukcja metali ciężkich przez wytworzenie i sedymentację trudno rozpuszczalnych związków metali,
  • strąceniowa redukcja siarczanów przez wytworzenie i sedymentację trudno rozpuszczalnej soli glinianu sodowego,
  • mechaniczna redukcja zawiesiny za pomocą filtracji,
  • odwodnienie osadów za pomocą prasy lub wirówki.

W skład nowej instalacji wchodzi pięć węzłów oczyszczania: usuwania metali ciężkich, usuwania siarczanów, rekarbonizacji, filtracji końcowej oraz odwadniania osadów. Dodatkowo podczas oczyszczania ścieków zastosowano szereg punktów oczyszczania i bezpiecznej utylizacji odpadów powstających w trakcie tego procesu.

Maksymalna wydajność nowego układu oczyszczania będzie wynosić 5 m3/h (uwzględniając strumienie zawracane z prasy oraz filtra samopłuczącego). Przewiduje się, że oczyszczalnia będzie pracować w sposób ciągły ze stałą wydajnością.  

schemat działania nowej instalacji

Oddanie nowej oczyszczalni do pełnego użytku planowane w styczniu  2023 roku. Jest ona pierwszą działającą instalacją, dedykowaną działaniu w Parku Zielonej Energii. W połączeniu z szeregiem innych innowacyjnych technologii, już niedługo będzie wspierała przyjazną środowisku i mieszkańcom produkcję ciepła i energii elektrycznej.