Technologia stosowana w Parku Zielonej Energii nie stwarza zagrożenia wystąpienia nagłej, niebezpiecznej dla otoczenia katastrofy ekologicznej. Niesprawność któregokolwiek elementu instalacji, mogącego rzutować na zwiększenie emisji do otoczenia (np. niesprawność systemu oczyszczania spalin czy też awarii w systemie pomiarowym) wywoła automatyczne zatrzymanie kotła do czasu usunięcia awarii.

Projektowana instalacja będzie wymagała stosowania nowych rodzajów substancji czy paliw, ale ze względu na ich niski stopień zagrożeń i niewielkie ilości magazynowania nie będą one wpływać na zaliczenie Parku Zielonej Energii do zakładów zwiększonego lub dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

PEC-Gliwice w ramach inwestycji zrealizuje szereg zabezpieczeń przeciwpożarowych. Teren instalacji zostanie wyposażony w system przeciwpożarowej z hydrantami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Obiekty zostaną wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Dla projektowanej instalacji zostanie opracowany operat przeciwpożarowy i instrukcja bezpieczeństwa ppoż.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę kilkunastu budynków i obiektów budowalnych bloku kogeneracyjnego, w tym przede wszystkim budynku kotłowni i maszynowni, hali odbioru odpadów paleniskowych, hali rozładowczej paliwa, magazynu paliwa, a także zbiorników do magazynowania substancji sypkich, instalacji oczyszczania spalin i układu odzysku ciepła i komina. Budowana będzie również infrastruktura łącząca poszczególne obiekty. Projekt budowalny zostanie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego oraz normami europejskimi i polskimi, w tym z uwzględnieniem obliczeń wytrzymałościowych dla planowanych do zastosowania materiałów konstrukcyjnych. Realizacja przedsięwzięcia nie jest związana z ryzykiem wystąpienia katastrofy naturalnej (m.in. związanej z pożarem lasów, powodzi, osuwisk, szkód górniczych) lub budowlanej. Na etapie planowania przedsięwzięcia wzięto pod uwagę jego odporność na występowanie zdarzeń ekstremalnych, będących skutkiem zmian klimatu dla wszystkich etapów przedsięwzięcia (realizacja, eksploatacja i likwidacja). Inwestycja została przeanalizowana pod kątem łagodzenia zmian klimatu.