Emisja z bloku będzie dotrzymywać obowiązujących standardów emisyjnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1860). Emisja z bloku będzie znacznie mniejsza niż ta określona w ww. rozporządzeniu. Standardy emisyjne dla instalacji spalania odpadów określone zostały w załączniku nr 7 rozporządzenia. Ponadto kocioł będzie dotrzymywał granicznych wielkości emisyjnych określonych w konkluzjach BAT wydanych Decyzją Wykonawczą KOMISJI (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do spalania odpadów. Wielopaliwowy kocioł rusztowy zostanie zaprojektowany, tak aby spełniać już te wartości.