Inwestycja będzie neutralna dla środowiska naturalnego, nie doprowadzi do zwiększenia obciążenia środowiska zanieczyszczeniami, w tym zanieczyszczeniami powietrza i erozją gleby dla wód powierzchniowych i podziemnych. Proces budowalny i później eksploatacja będą zgodne z wydaną dla przedsięwzięcia decyzją środowiskową. Doświadczenia z eksploatacji najnowocześniejszych spalarni zagranicznych i polskich wskazują jednoznacznie, że nie występuje w nich ryzyko zagrożeń dla środowiska naturalnego. Park Zielonej Energii będzie obiektem bezpiecznym dla ludzi i środowiska. Będzie spełniać specjalistyczne, restrykcyjne przepisy środowiskowe zawarte m.in. w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dn. 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2020 poz. 1860).